หุ้นไทย เล่นยังไง? มือใหม่ควรรู้

หุ้นไทย

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเล่นหุ้นไทย

หุ้นไทยจะอ้างอิงจากธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นหุ้นไทยจะอิงกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นหลัก หากช่วงไหนเศรษฐกิจในประเทศซบเซา ก็จะส่งผลกับหุ้นไทยโดยตรง เพราะฉะนั้น หากนักลงทุนต้องการจะเข้ามาในตลาดหุ้นไทย นอกจากจะต้องเรียนรู้ วิธีเทรดหุ้น หลักการพื้นฐานในส่วนของการอ่านงบดุล วิเคราะห์มูลค่าของบริษัท ประเมินระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนจะรับได้และเลือกโบรกเกอร์แล้ว ยังจะต้องทำความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย

นักลงทุนสามารถเข้าไปศึกษาหุ้นไทย ข่าวสาร ภาพรวมสถิติตลาดหลักทรัพย์ไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหุ้นไทยได้ในเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเล่นหุ้นหรือหลักทรัพย์ของไทยนั้น นักลงทุนอาจจะต้องเริ่มต้นโดยการศึกษาดัชนีต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ไทยเพื่อสรุปลักษณะและวงจรเฉพาะของตลาดเพื่อที่จะเฟ้นหาหุ้นที่น่าสนใจต่อไป

หุ้นไทย

ดัชนีต่างๆ ในตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นไทยมีดัชนีมากมายที่สามารถบ่งบอกภาพรวมของตลาด สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้นักลงทุนใช้ในการประเมินสภาพของตลาด รวมถึงเป็นประโยชน์ในด้านของการสร้างสินค้าหรือกองทุนสำหรับบรรดาผู้จัดการกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์

SET Index ซึ่งย่อมาจาก Stock Exchange of Thailand, SET เป็นดัชนีที่แสดงมูลค่ารวมของตลาดหุ้นสามัญทั้งหมด ไม่นับรวมหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP นานเกิน 1 ปีแน่นอนว่าดัชนี SET จะทำการคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted) โดยเปรียบเทียบมูลค่าตลาดรวมในวันปัจจุบันของหลักทรัพย์ (Current Market Value) กับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในวันฐานตลาดหลักทรัพย์ (Base Market Value) ซึ่งดัชนี SET จะมีค่าเริ่มต้นที่ 100 จุด ดังนั้น ดัชนีหุ้นไทย (SET) จะสะท้อนภาพรวมและการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยได้อย่างชัดเจน.

SET100 Index คือดัชนีแสดงมูลค่ารวมของตลาดหลักทรัพย์ไทยเช่นเดียวกันกับ SET Index แต่ว่า SET100 จะเป็นมูลค่ารวมของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่สูงที่สุด 100 อันดับแรก มีสภาพการซื้อขายคล่องและผ่านเกณฑ์สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเท่านั้น โดยจะมีการพิจารณาปรับรายการใหม่ทุกๆ 6 เดือน

 SET50 Index เช่นเดียวกันกับ SET100 Index แต่ SET50 Index จะเป็นดัชนีแสดงมูลค่าเรวมของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่สูงที่สุด 50 อันดับแรก

 sSET Index ดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในดัชนี SET100 Index และ SET50 Index มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในลำดับตั้งแต่ 90% แต่ไม่เกินลำดับที่ 98% ของหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

 SETHD Index (Set High Dividend 30 Index) ดัชนีแสดงมูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี SET100 และจะต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน นอกจากนั้นยังต้องมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) ไม่เกินร้อยละ 85 โดยคัดหลักทรัพย์ออกมาทั้งหมดเป็นจำนวน 30 รายการ ซึ่งดัชนีดังกล่าวจะแสดงให้เห็นรายการของหุ้นสามัญที่มีการจ่ายเงินปันผลและมีสภาพคล่องสูง

หุ้นไทย

mai Index (mai: Market for Alternatives Investment) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด โดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอก็คือแหล่งระดมทุนของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีทุนชำระแล้วหลังทำการ IPO (Initial Public Offering หรือ การเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชน) มูลค่า 20 ล้านขึ้นไป ดังนั้นจึงถือว่าเป็นดัชนีที่รวมเอาธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตไว้ด้วยกัน

SETCLMV Index ดัชนีแสดงหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีการทำธุรกิจกับประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม CLMV ในแถบ ASEAN ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยหลักทรัพย์ที่จะอยู่ในดัชนี SETCLMV ได้จะต้องมีสัดส่วนรายได้รวมของบริษัทอย่างน้อย 10% ในมูลค่าอย่างน้อย 100 ล้านบาทที่มาจาก CLMV มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อย่างน้อย 5,000 ล้านบาทและนอกจากนั้นยังต้องมีสัดส่วนการกระจายหุ้นอย่างน้อย 20% อีกด้วย

SET THSI Index อีกหนึ่งดัชนีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ที่น่าจับตามอง โดยดัชนีดังกล่าวย่อมาจาก Thailand Sustainability Investment หรือกลุ่มหุ้นยั่งยืน ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีกลุ่มดังกล่าวจากความโดดเด่นทั้งหมด 3 ด้านด้วยกันก็คือ สิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Governance) และนอกจากนั้น จะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อย่างน้อย 5,000 ล้านบาท มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 20% ของทุนชำระแล้วและต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอในตลาด

SETWB หรือดัชนี SET Well-being (SETWB) จะเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกมาทั้งหมด 30 รายการ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและอยู่ใน 7 หมวดธุรกิจที่มีศักยภาพโดดเด่นและได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติสูง รวมถึงมีผลต่อ GDP ของประเทศไทย ได้แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) ธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ธุรกิจการแพทย์ (Health Care Service) ธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure) และ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

นอกจากดัชนีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางตลาดหลักทรัพย์ยังมีการพัฒนาและสร้างดัชนีหลักทรัพย์ขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อเป็นเครื่องมืบ่งชีสภาพโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนที่อยากจะลองลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็สามารถเริ่มศึกษาหุ้นจากดัชนีต่างๆ เพื่อให้เข้าใจระบบและวงจรของหลักทรัพย์ไทยอย่างรวดมากยิ่งขึ้น เทรดหุ้น แอพไหนดี?